Algemene voorwaarden bij de aankoop van energieopslagsystemen van TESVOLT AG

Status 1 november 2022

TESTVOLT AG (‘TESVOLT’) ontwikkelt en produceert hoogwaardige energieopslagsystemen op lithium-ion-basis (‘TESVOLT energieopslagsystemen’). Bestanddelen van de Tesvolt energieopslagsystemen zijn gewoonlijk de behuizing, de batterijmodule die uit meerdere batterijcellen bestaat, de bedrading en zekeringen, de Active Battery Optimizer (ABO), de Active Power Unit (APU) en de software voor de bediening die TESVOLT op de energieopslagsystemen heeft geïnstalleerd. Daarnaast kunnen leveringen door TESVOLT nog andere componenten bevatten, zoals omvormers of converters. Voor de aankoop en eventuele levering, installatie en ingebruikname van TESVOLT energieopslagsystemen en voor componenten van TESVOLT energieopslagsystemen zijn de volgende algemene voorwaarden van kracht.

1. Wanneer zijn de algemene voorwaarden van kracht?

1.1. Deze algemene voorwaarden (AV) gelden voor overeenkomsten tussen TESVOLT AG (TESVOLT) en haar klanten en hebben betrekking op de aankoop en eventuele levering, installatie en ingebruikname van energieopslagsystemen. Ze zijn ook van kracht voor verdere componenten, zoals omvormers of converters en voor afzonderlijke bestanddelen van TESVOLT energieopslagsystemen die TESVOLT te koop aanbiedt. De term ‘TESVOLT energieopslagsystemen’ verwijst hierna naar zowel complete energieopslagsystemen als ook naar de afzonderlijke bestanddelen en toebehoren van TESVOLT energieopslagsystemen. Het aanbod van TESVOLT op basis van deze voorwaarden is uitsluitend gericht op ondernemers en wederverkopers, maar niet op consumenten.

1.2. Contractuele partner van de klant is:

TESVOLT AG
Am Heideberg 31
D-06886 Lutherstadt Wittenberg
Geregistreerd bij het Amtsgericht Stendal
Handelsregisternummer: HRB 31785
Btw-nummer:: DE296431494

1.3. Voorrang op deze algemene voorwaarden hebben alleen afzonderlijke en schriftelijke overeenkomsten tussen TESVOLT en de klant. Afwijkende algemene voorwaarden van de klant zijn alleen geldig na de uitdrukkelijke en schriftelijke bevestiging door TESVOLT.

2. Hoe komt de overeenkomst tussen de klant en TESVOLT tot stand?

2.1. Voorafgaande aan de bestelling van een TESVOLT energieopslagsysteem brengt TESVOLT een vrijblijvende offerte uit aan de klant. Alle aanbiedingen van TESVOLT, hetzij schriftelijk, per e-mail, via het internet, in brochures, advertenties, via andere reclamemiddelen of tijdens een adviesgesprek, zijn alleen bedoeld als informatie voor de klant en zijn geen bindend aanbod van TESVOLT voor een overeenkomst.

2.2. Door de documenten voor een bestelling aan TESVOLT op te sturen of te overhandigen, gaat de klant akkoord met een bindend aanbod voor de afsluiting van een overeenkomst voor de levering en eventuele installatie en/of ingebruikname van het TESVOLT energieopslagsysteem.

2.3. Binnen vier weken bevestigt TESVOLT aan de klant de acceptatie van dit aanbod middels een opdrachtbevestiging of door een bericht op het portaal voor partners. De overeenkomst geldt als gesloten zodra de klant de opdrachtbevestiging heeft ontvangen. Een ontvangstbevestiging van het bindende aanbod geldt niet als acceptatie. Het is alleen informatie over de ontvangst van de documentatie voor de bestelling.

2.4. Voor zover TESVOLT, al dan niet op hun webpagina’s tekeningen, afbeeldingen, technische berekeningen (bijv. over het ontwerp van TESVOLT energieopslagsystemen), financieel berekeningen en/of prognoses, berekeningen over opbrengst en/of rendement van TESVOLT energieopslagsystemen opstelt of aanbiedt, zijn dit uitsluitend vrijblijvende voorbeelden. TESVOLT aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid van deze publicaties, tenzij deze in voorkomende gevallen door TESVOLT worden aangemerkt als bindend. Zij vormen ook geen zakelijke grondslag voor een overeenkomst.

3. Wat zijn de voornaamste verplichtingen van TESVOLT?

3.1. TESVOLT verplicht zich de klant het TESVOLT energieopslagsysteem te leveren zoals beschreven in de opdrachtbevestiging. Voor zover in voorkomende gevallen niet anders schriftelijk wordt overeengekomen, is TESVOLT niet verplicht zorg te dragen voor installatie, noch voor ingebruikname van het TESVOLT energieopslagsysteem.

3.2. TESVOLT behoudt zich het recht voor technische wijzigingen aan te brengen bij de TESVOLT energieopslagsystemen, de vormen, kleuren en/of gewichten, voor zover deze niet van invloed zijn op het gebruik volgens het beoogde doel van een TESVOLT energieopslagsysteem of van voordeel zijn voor de klant, deze voldoen aan de stand van de techniek en niet tot extra kosten voor de klant leiden.

3.3. TESVOLT is gerechtigd de contractueel overeengekomen diensten volledig of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren.

4. Wanneer wordt het TESVOLT energieopslagsysteem geleverd en geïnstalleerd?

4.1. De termijn voor aflevering en eventuele installatie van het TESVOLT energieopslagsysteem wordt vermeld in de opdrachtbevestiging. Voor zover voor levering van het TESVOLT energieopslagsysteem af fabriek (EXW = ex works), vrachtvrij tot vervoerder (FCA = free carrier) of vrachtvrij tot de overeengekomen plaats van bestemming (CPT = carriage paid to) is overeengekomen volgens de regels van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC) voor de interpretatie van nationale en internationale handelsclausules (INCOTERMS) die van kracht zijn op het ogenblik dat het contract wordt gesloten, hebben de leveringstermijnen en leveringsdata betrekking op het tijdstip waarop het TESVOLT energieopslagsysteem in de fabriek van TESVOLT beschikbaar is.

4.2. Bij de installatie van het TESVOLT energieopslagsysteem wordt ervan uitgegaan dat de klant tijdig en naar behoren heeft voldaan aan zijn verplichtingen volgens de punten 8 (betalingsverplichtingen) en 9 (medewerkingsplicht), als ook aan de opheldering van alle technische kwesties en de nakoming van alle bestaande verplichtingen tot samenwerking.

4.3. Bij overschrijding van een schriftelijk overeengekomen leveringstermijn moet de klant TESVOLT eerst een passend uitstel van minimaal twee weken verlenen. Informatie over leveringstermijnen is gebaseerd op de actuele status van de planning en is niet bindend, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

4.4. Het punt van juiste en tijdige toelevering aan ons blijft van kracht.

5. Wat geldt voor de besturingssoftware en updates van de software?

5.1. Voor zover deze noodzakelijk zijn of door TESVOLT als zinvol worden beschouwd, kan TESVOLT de op het TESVOLT energieopslagsysteem geïnstalleerde besturingssoftware regelmatige actualiseren en een update ter beschikking stellen.

5.2. Maar deze updates zijn alleen beschikbaar gedurende de looptijd van de garantie, maar tenminste 3 jaar na risico-overgang volgens punt 13.

5.3. TESVOLT kiest voor een redelijke wijze om de updates ter beschikking te stellen via een download van het internet of op een andere passende wijze. TESVOLT kan de klant informeren over een update via een e-mail aan het adres dat de klant heeft opgegeven of aan een ander e-mailadres van de klant dat bij TESVOLT bekend is of via een door TESVOLT gekozen portaal.

5.4. In het geval dat de klant kiest voor een functie voor automatische download en installatie van updates die TESVOLT aanbiedt, moet de klant zorgen voor een goed functionerende internettoegang voor een storingsvrije download en installatie van de updates.

5.5. De klant is verantwoordelijk voor de installatie van de update op het TESVOLT energieopslagsysteem. Als een update niet wordt geïnstalleerd, kan een goede werking van het TESVOLT energieopslagsysteem niet worden gegarandeerd. De klant kan geen rechten ontlenen aan een gestoorde werking van het TESVOLT energieopslagsysteem als die te wijten is aan verouderde besturingssoftware.

5.6. Voor zover de klant het TESVOLT energieopslagsysteem toepast in combinatie met andere componenten of systemen, moet hij van tevoren nagaan of de updates voor het TESVOLT energieopslagsysteem compatibel zijn met dergelijke componenten of systemen.

6. Wat is er van kracht in een geval van schuldeisersverzuim?

6.1. Als de klant in schuldeisersverzuim verkeert, op korte termijn overeengekomen afspraken opzegt (minder dan twee weken voor de overeengekomen datum), onterechte uitspraken doet over bestelling en afspraken of opzettelijk overige medewerkingsverplichtingen schendt, is TESVOLT gerechtigd de verschuldigde diensten op te schorten tot het verzuim eindigt of de samenwerking uit te stellen en schadevergoeding te verlangen, met inbegrip van eventuele bijkomende kosten. Verdere aanspraken of rechten blijven voorbehouden.

6.2. Zolang er sprake is van schuldeisersverzuim zijn de kosten voor de opslag van het TESVOLT energieopslagsysteem voor rekening van de klant. Voor de kosten wordt een vast bedrag van 0,50 Euro (netto) per dag, per m² opslagruimte in rekening gebracht.

6.3. Als de klant zich schuldig maakt aan schuldeisersverzuim kan TESVOLT na een passende termijn voor de aanvaarding van het TESVOLT energieopslagsysteem terugtreden van de overeenkomst. In dit geval kan TESVOLT van de klant een vaste schadevergoeding verlangen van 10% van de netto koopprijs. In afwijking hiervan kan TESVOLT een vaste schadevergoeding verlangen van 30% van de netto koopprijs als het TESVOLT energieopslagsysteem speciaal voor toepassing door deze klant werd geproduceerd. Het bedrag van de schadevergoeding kan hoger of lager worden vastgesteld als TESVOLT een grotere schade of de klant een lagere schade kan aantonen.

7. Wat is de plaats van uitvoering en waarop moet de klant letten bij ontvangst en opslag van het TESVOLT energieopslagsysteem?

7.1. Plaats van uitvoering voor alle verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst is de plaats van levering zoals vermeld in de offerte en opdrachtbevestiging. Als er niet uitdrukkelijk een plaats van levering wordt genoemd, wordt levering en vervoer van het TESVOLT energieopslagsysteem af fabriek (EXW; Am Heideberg 31, 06886 Lutherstadt Wittenberg, Duitsland) overeengekomen volgens de INCOTERMS die van kracht zijn op het tijdstip van sluiting van de overeenkomst.

7.2. Voor het geval dat levering plaatsvindt volgens EXW of FCA in overeenstemming met de INCOTERMS die van kracht zijn op het tijdstip van sluiting van de overeenkomst, geldt als voorwaarde voor de uitlevering van het TESVOLT energieopslagsysteem aan de klant of de vervoerder dat aan alle voorwaarden wordt voldaan voor het vervoer van gevaarlijke goederen, met name de bepalingen van de Europese Overeenkomst voor het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR). De klant vergewist zich ervan dat de transporteur die hij opdraagt de goederen op te halen, voldoet aan de geldende ADR vereisten voor het ophalen van goederen. De vervoerder moet bij het ophalen van de goederen bij TESVOLT de noodzakelijke documenten overleggen en aantonen alle veiligheidsmaatregelen te hebben getroffen. TESVOLT is verplicht bij het ophalen van de goederen de naleving van de ADR voorschriften te controleren. Als de voorschriften niet worden nageleefd, zal TESVOLT niet instemmen met de uitlevering van het TESVOLT energieopslagsysteem.

7.3. Voor zover niet anders overeengekomen in de opdrachtbevestiging, moet de klant op eigen risico en voor eigen rekening zorgen voor een invoervergunning of andere officiële vergunningen en zelf zorg dragen voor de afhandeling van alle douaneformaliteiten voor de invoer van de goederen.

7.4. Gedeeltelijke leveringen of prestaties door TESVOLT zijn toegestaan, voor zover deze voor de klant redelijk zijn.

7.5. Der klant moet onmiddellijk na levering de goederen visueel controleren. Herkenbare beschadigingen van de verpakking moeten na bevestiging van ontvangst van het TESVOLT energieopslagsysteem op de vrachtbrief worden vermeld.

7.6. Gebreken die duidelijk zijn of bij deskundige controle aan het licht komen, moet de klant uiterlijk binnen zeven dagen na uitlevering van het TESVOLT energieopslagsysteem schriftelijk bij TESVOLT melden.

7.7. Verborgen gebreken die worden ontdekt moet de klant uiterlijk binnen zeven dagen schriftelijk bij TESVOLT melden.

7.8. De klant moet de richtlijnen voor ‘Behandeling en opslag’ van TESVOLT naleven. Deze zijn te vinden op de website van TESVOLT bij https://www.tesvolt.com/de/service/downloads.html. De klant is verplicht om na aflevering het TESVOLT energieopslagsysteem deskundig op te slaan en te beschermen tegen beschadigingen, bijvoorbeeld veroorzaakt door diepontlading, bevriezing of vernietiging, verlies en toegang door onbevoegden.

7.9. Samen met de aflevering van het TESVOLT energieopslagsysteem aan de klant, stelt TESVOLT de klant een ontwerp voor een protocol voor ingebruikname ter beschikking in digitale vorm (bijv. via een USB-stick). De klant is verplicht ervoor te zorgen dat het protocol voor ingebruikname tijdens de ingebruikname wordt ingevuld, ondertekend en onmiddellijk na ingebruikname per post of per e-mail naar TESVOLT wordt opgestuurd.

8. Hoe en wanneer wordt er afgerekend? In welke gevallen kan de klant compenseren?

8.1. De verschuldigde aankoopprijs is een vast bedrag. De prijs geldt af fabriek (EXW) in overeenstemming met de INCOTERMS die van kracht zijn op het tijdstip van sluiting van de overeenkomst, exclusief verpakking en transport, voor zover de partijen niet anders overeengekomen zijn. De tarieven voor verpakking en transport worden afzonderlijk in rekening gebracht. Naast de aankoopprijs is ook de omzetbelasting verschuldigd die geldt op het moment van levering, voor zover deze niet betaald dient te worden door de klant vanwege speciale omstandigheden (bijv. vanwege de verleggingsregeling btw).

8.2. Alle factuurbedragen zijn zonder aftrek uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur door de klant verschuldigd. Korting voor contant mag niet in mindering worden gebracht, tenzij uitdrukkelijk overeengekomen met de klant.

8.3. Bij achterstallige betaling van een factuurbedrag is de klant een vertragingsrente verschuldigd tegen het wettelijke rentepercentage.

8.4. Als in het geval van achterstallige betaling een herhaalde aanmaning tot betaling of de inning van het bedrag door een gemachtigde noodzakelijk is, brengt TESVOLT de klant de ontstane kosten in rekening. De basis voor berekening moet worden aangetoond als de klant dit verlangt. In het geval van een vast bedrag moet dit voor de klant acceptabel zijn en mag niet hoger zijn dan de te verwachten schade bij een normale gang van zaken. Het is de klant toegestaan aan te tonen dat deze kosten niet zijn ontstaan of aanmerkelijk lager liggen dan het vaste bedrag.

8.5. De klant ontvangt een eindafrekening na aflevering en mogelijk installatie en afname van het TESVOLT energieopslagsysteem.

8.6. De klant kan alleen compensatie voor vorderingen van TESVOLT verlangen als hij onbetwiste of wettelijk vastgestelde tegenvorderingen heeft. Dit geldt niet voor aanspraken van de klant tegen TESVOLT op grond van volledige of gedeeltelijke niet-vervulling of gebrekkige vervulling van een verplichting tot levering of installatie.

8.7. De klant is alleen na voorafgaande schriftelijke toestemming van TESVOLT gerechtigd tot overdracht van vorderingen die voortvloeien uit deze overeenkomst.

9. Wat geldt als TESVOLT het TESVOLT energieopslagsysteem installeert en in gebruik neemt?

9.1. Voor zover TESVOLT zich in afzonderlijke gevallen naast levering van het TESVOLT energieopslagsysteem ook heeft verplicht tot installatie en/of ingebruikname van het TESVOLT energieopslagsysteem en/of tot installatie van updates op het TESVOLT energieopslagsysteem, gelden aanvullend de volgende bepalingen bij de punten 9.2 tot en met 9.9.

9.2. TESVOLT zal het TESVOLT energieopslagsysteem afhankelijk van de leveringsomvang

a. op de gezamenlijk overeengekomen locatie voor installatie opstellen,

b. aansluiten op het elektriciteitsnet aanwezig in het gebouw of op het perceel en

c. in gebruik nemen.

9.3. De klant is verplicht voor eigen rekening de nodige voorwaarden voor installatie en/of ingebruikname van het TESVOLT energieopslagsysteem te controleren of te creëren en alle nodige maatregelen te treffen die nodig zijn voor de veiligheid van de medewerkers die het systeem afleveren en monteren. Dit omvat met name

a. de voorziening van een vlakke en vrije toegang die ook, indien nodig, geschikt is voor aanvoer met vrachtwagens, daarnaast ook de voorziening van een vrije en vlakke locatie voor de opstelling van het TESVOLT energieopslagsysteem,

b. de installatie of aanleg van de noodzakelijke elektrische bedrading, verdeler- en voedingssystemen in het gebouw of op het perceel,

c. beschikbaar stellen van de noodzakelijke aansluitingen aan de bedrading, verdeler- en voedingssystemen in het gebouw,

d. ongevraagd beschikbaar stellen van alle noodzakelijke informatie over de locaties van ingebouwde stroom-, gas- en waterleidingen of andere installaties van dit type en, indien nodig, statische informatie,

e. indien er een aansluiting aan het stroomnet voor de algemene stroomvoorziening (netaansluiting) voorhanden is, de aanleg van een nieuwe aansluiting, of modificatie en instandhouding van de bestaande netaansluiting voor stroomvoorziening of teruglevering aan het net,

f. de controle van de elektrische installatie op de plaats van opstelling, dan wel het bestaande elektrische systeem geschikt maken voor de installatie en bedrijf van het TESVOLT energieopslagsysteem en

g. de naleving van de toepasselijke voorschriften inzake veiligheid, gezondheid, werknemersbescherming en milieubescherming.

9.4. Voor de installatie van het TESVOLT energieopslagsysteem stelt de klant voor eigen rekening de noodzakelijke elektriciteit en eventueel benodigd water ter beschikking.

9.5. Na ingebruikname van het TESVOLT energieopslagsysteem moet de klant het systeem afnemen ter controle van de prestaties. De klant neemt het systeem af door ondertekening van het protocol voor ingebruikname van het TESVOLT energieopslagsysteem. De afname kan niet worden geweigerd vanwege kleine gebreken.

9.6. Als de klant de verklaring voor afname van de prestaties van de installatie afwijst, wordt de afname toch beschouwd als uitgevoerd als de klant het TESVOLT energieopslagsysteem voor het beoogde gebruik in bedrijf heeft, als voldaan is aan de voorwaarden volgens punt 9.5 en TESVOLT de klant een passende termijn heeft gesteld voor verklaring van afname en de klant tenminste schriftelijk op de vaststelling van de afname en de gevolgen ervan heeft gewezen.

9.7. Alleen de klant is verantwoordelijk voor aanvraag en verkrijging van toestemming en vergunningen die eventueel nodig zijn voor de aansluiting van het TESVOLT energieopslagsysteem aan het stroomnet. Bovendien moet de klant ervoor zorgen dat hij na ingebruikname het TESVOLT energieopslagsysteem registreert op een portaal dat TESVOLT aanwijst.

9.8. Kosten, zoals kosten voor netaansluiting en overige kosten die op de plaats van installatie aan de elektriciteitsnetbeheerder verschuldigd zijn voor de aansluiting, ingebruikname en/of bedrijf van het TESVOLT energieopslagsysteem zijn niet in de aankoopprijs inbegrepen en zijn voor rekening van de klant.

9.9. Ingebruikname of beproeving van het TESVOLT energieopslagsysteem worden steeds in opdracht van de klant uitgevoerd door TESVOLT. TESVOLT is nooit de exploitant van het TESVOLT energieopslagsysteem. De klant heeft alle rechten en plichten van de exploitant van een energieopslagsysteem volgens de toepasselijke wettelijke bepalingen. Dit omvat met name de naleving van wettelijke regelingen voor energie en fiscale verplichtingen in verband met de exploitatie van het Tesvolt energieopslagsysteem, rapportage- en kennisgevingsverplichtingen en verplichtingen tot betaling van belastingen, vergoedingen en heffingen over de opgeslagen en afgenomen elektriciteit.

10. Welke zijn de verplichte verzekeringen?

10.1. TESVOLT zal een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten met een minimale dekking van € 5.000.000 per schadegeval voor lichamelijk letsel en voor materiële schade. Desgevraagd zal TESVOLT deze verzekering aan de klant aantonen.

10.2. TESVOLT zal het TESVOLT energieopslagsysteem tot de risico-overgang volgens punt 12 verzekeren tegen brand, waterschade, diefstal en transportschade.

10.3. De klant is verplicht om voor het TESVOLT energieopslagsysteem vanaf de risico-overgang volgens punt 12 tot het moment dat het systeem overgaat in zijn eigendom volgens punt 13 een allriskverzekering tegen nieuwwaarde af te sluiten. Als de klant feitelijk niet in staat is een allriskverzekering af te sluiten, of wanneer dit economisch gezien niet acceptabel is, moet het TESVOLT energieopslagsysteem minimaal verzekerd worden tegen brand, waterschade, diefstal en transportschade. De klant draagt hierbij aan TESVOLT de vorderingen over die hij in geval van schade heeft op zijn verzekeringsmaatschappij, voor zover deze vorderingen betrekking hebben op het eigendom of het mede-eigendom van TESVOLT; TESVOLT neemt de overdracht aan.

11. Welke verdere verplichtingen heeft de klant?

11.1. De klant is verplicht TESVOLT of een derde die werkt in opdracht van TESVOLT een onbelemmerde en veilige toegang te verlenen tot het TESVOLT energieopslagsysteem, voor zover dit nodig is voor installatie en ingebruikname van het TESVOLT energieopslagsysteem of om storingen te verhelpen.

11.2. In het geval dat er zich wijzigingen voordoen in de e-mailadressen van de klant die bij TESVOLT bekend zijn, dan wel niet langer geldig zijn, moet de klant dit aan TESVOLT melden en, indien nodig, een nieuw e-mailadres opgeven voor communicatie met TESVOLT.

12. Wanneer draagt de klant het risico van een onvoorziene en onherstelbare schade aan het TESVOLT energieopslagsysteem?

12.1. Het risico van een onvoorziene en onherstelbare schade aan het TESVOLT energieopslagsysteem of prestatieverlies is voor de klant, afhankelijk van de overeengekomen locatie voor opstelling en de overeengekomen vervoersclausule conform de INCOTERMS die van kracht waren op het tijdstip van sluiting van de overeenkomst.

12.2. Voor zover volgens punt 7.1, zin 2 aflevering en vervoer plaatsvinden volgens EXW, gaat het risico van verlies over op de klant vanaf het moment dat het TESVOLT energieopslagsysteem in de fabriek (EXW; Am Heideberg 31, 06886 Lutherstadt Wittenberg, Duitsland) gereed staat.

12.3. Ook als de partijen volgens punt 9.1 aanvullend bij de levering de installatie en ingebruikname van het TESVOLT energieopslagsysteem zijn overeengekomen, gaat het risico van verlies over op de klant als het TESVOLT energieopslagsysteem wordt overgedragen. Voor zover overdracht van het TESVOLT energieopslagsysteem en de installatie ervan op verschillende tijdstippen plaatsvinden, is de klant verplicht het TESVOLT energieopslagsysteem vanaf het moment van overdracht deskundig op te slaan en te beschermen tegen beschadigingen, bevriezing, vernietiging, verlies en toegang door onbevoegden.

13. Wanneer wordt de klant eigenaar van het TESVOLT energieopslagsysteem?

13.1. Tot de volledige betaling van de overeengekomen aankoopprijs blijft het TESVOLT energieopslagsysteem eigendom van TESVOLT. In het geval van een gedeeltelijke levering of prestatie gaat het eigendom van de afzonderlijk geleverde of geïnstalleerde componenten over op de klant als hij de contractueel overeengekomen (gedeeltelijke) betalingen heeft verricht.

13.2. Zolang TESVOLT zich het eigendomsrecht voorbehoudt, mag het TESVOLT energieopslagsysteem niet worden verkocht, in onderpand worden gegeven of anderszins met rechten van derden worden belast. In geval van beslaglegging, inbeslagname of andere beschikkingen, dan wel ingrepen door derden, moet de klant wijzen op het voorbehouden eigendom van TESVOLT en TESVOLT onverwijld in kennis stellen.

13.3. De eigendoms- en auteursrechten voor afbeeldingen, tekeningen en calculaties berusten bij TESVOLT. Deze documenten en gegevens mogen niet voor derden toegankelijk worden gemaakt. Dit geldt in het bijzonder voor documenten en gegevens die als vertrouwelijk worden beschouwd. Voor doorgifte aan derden heeft de klant de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming nodig van TESVOLT.

14. Welke regelingen zijn er van kracht voor de bescherming van de software?

14.1. Voor de software voor besturing en monitoring van het TESVOLT energieopslagsysteem die deel uitmaken van de leveringsomvang, met inbegrip van de documentatie, verleent het bedrijf de klant een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht. De software wordt uitsluitend vrijgegeven voor gebruik bij de geleverde producten.

14.2. Een gebruik door de klant of derden dat verder reikt dan een voor eigen gebruik gemaakte back-up is niet toegestaan. Niet toegestaan gebruik betreft met name vermenigvuldiging, bewerking of vertaling van de software en de omzetting van objectcode in broncode.

15. Welke aanspraken op garantie heeft de klant in het geval van gebreken?

15.1. In het geval van gebreken heeft TESVOLT de keuze uit reparatie of vervanging. In het geval van reparatie zijn de kosten voor transport,

werkloon en materiaalkosten voor rekening van TESVOLT. Art. 445a BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) blijft onverlet.

15.2. Voor wat betreft de rechten van de klant met betrekking tot gebreken wordt ervan uitgegaan dat deze heeft voldaan aan zijn verplichtingen tot inspectie van de goederen en kennisgeving van gebreken conform art. 377 HGB (Duitse Wetboek van Koophandel) en deze heeft gemeld in overeenstemming met de punten 7.5 - 7.7.

15.3. Als de aanvullende prestatie binnen een redelijke termijn, die minimaal twee pogingen tot herstel toelaat, niet tot succes leidt, heeft de klant de keuze de vergoeding te verlagen of de overeenkomst op te zeggen. Opzegging is echter uitgesloten als het om kleine gebreken gaat.

15.4. De batterijcellen in het TESVOLT energieopslagsysteem zijn onderworpen aan een voortdurende vermindering van de prestaties (de zogenaamde degradatie) omdat de gebruikte materialen ouder worden, dan wel vanwege effectiviteit van de batterijcellen die ouder worden. Deze degradatie is geen gebrek, maar wordt beschouwd als een overeengekomen eigenschap van het TESVOLT energieopslagsysteem. Een diepontlading die te wijten is aan een niet uitgevoerde cyclisatie van het TESVOLT energieopslagsysteem na de overdracht is, net als de normale slijtage van slijtdelen van het TESVOLT energieopslagsysteem (bijv. ventilatoren of filters), evenmin een gebrek.

15.5. In geval van garantieclaims heeft TESVOLT het recht in plaats van afzonderlijke defecte componenten van het TESVOLT energieopslagsysteem, ook de volledige module van het TESVOLT energieopslagsysteem te vervangen.

15.6. De verjaringstermijn voor claims op grond van gebreken is twee jaar. Deze termijn begint op het moment dat het product aan de klant wordt overgedragen. Art. 445b BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) blijft onverlet.

15.7. De plaats voor aanvullende prestaties is de plaats van uitvoering volgens punt 7.1, voor zover niet anders overeengekomen bij de punten 15.8 en 15.9.

15.8. Als het TESVOLT energieopslagsysteem zich op het tijdstip van de garantieclaim niet op de plaats voor aanvullende prestaties bevindt volgens punt 15.7, maar in een land dat op het tijdstip van de garantieclaim een TESVOLT support-land was of is volgens punt 15.10, zal TESVOLT de aanvullende prestatie voor het TESVOLT energieopslagsysteem op locatie uitvoeren zonder dat er extra kosten ontstaan voor de klant.

15.9. Als het TESVOLT energieopslagsysteem zich op het tijdstip van de garantieclaim niet op de plaats voor aanvullende prestaties bevindt en ook niet in een land dat op het tijdstip van de garantieclaim of afsluiting van de overeenkomst een TESVOLT support-land was of is volgens punt 15.10, kan de klant de aanvullende prestatie door TESVOLT verlangen op de locatie waar het TESVOLT energieopslagsysteem is opgesteld, als

a. de klant zich verplicht alle extra kosten voor zijn rekening te nemen die voor TESVOLT ontstaan voor de aanvullende prestatie op de locatie van het TESVOLT energieopslagsysteem in vergelijking met een aanvullende prestatie op een locatie volgens punt 15.7, dit geldt met name voor de kosten die te wijten zijn aan controle, uitbreiding of vervanging van het TESVOLT energieopslagsysteem, het versturen van een vervangend TESVOLT energieopslagsysteem (met inbegrip van de kosten voor uitvoervergunningen, controles en douanerechten) en de reiskosten van medewerkers van TESVOLT of van derden aan wie TESVOLT de controle van de garantieclaim of de aanvullende prestatie heeft opgedragen; en

b. de klant een vooruitbetaling heeft gedaan aan TESVOLT die de extra kosten die naar verwachting voor TESVOLT ontstaan volgens punt 15.9 sub a volledig dekt.

15.10. De landen waarin TESVOLT op het bewuste tijdstip support aanbiedt (TESVOLT support-landen) zijn vermeld op de website van TESVOLT bij https://www.tesvolt.com/de/downloads.html. Desgevraagd zal TESVOLT de klant de meest recente lijst van TESVOLT support-landen bij het sluiten van de overeenkomst toesturen.

15.11. Het eigendomsrecht van TESVOLT energieopslagsystemen die voor reparatie worden gedemonteerd en vervangen gaat over op TESVOLT.

15.12. In het geval van een garantieclaim is de klant verplicht TESVOLT van alle informatie te voorzien om de claim te controleren en eventueel een aanvullende prestatie te leveren. Hij is ook verplicht mee te werken aan de controle van de garantieclaim en hij moet met name

a. TESVOLT het protocol van de ingebruikname van het TESVOLT energieopslagsysteem toesturen, voor zover dit al niet is gebeurd;

b. TESVOLT of derden die werken in opdracht van TESVOLT voor zover mogelijk het logboekbestand van het TESVOLT energieopslagsysteem overhandigen, TESVOLT of derden die werken in opdracht van TESVOLT toegang verlenen tot het logboekbestand of alle benodigde verklaringen afgeven zodat TESVOLT of derden die werken in opdracht van TESVOLT het logboekbestand of toegang tot het logboekbestand krijgen;

c. TESVOLT of derden die werken in opdracht van TESVOLT een toegang op afstand verlenen tot de software voor monitoring die deel uitmaakt vat het TESVOLT energieopslagsysteem, bijvoorbeeld BATMON; de klant krijgt hiertoe aanwijzingen van TESVOLT of derden die werken in opdracht van TESVOLT, en

d. TESVOLT of derden die werken in opdracht van TESVOLT desgevraagd informatie verschaffen over reparatie en onderhoud uitgevoerd aan het TESVOLT energieopslagsysteem, bijvoorbeeld via de onderhoudsprotocollen.

15.3. Claims van de klant jegens TESVOLT, die berusten op een afzonderlijke fabrieksgarantie of een afzonderlijk servicecontract blijven onverlet.

16. Welke verdere aansprakelijkheid bestaat er voor TESVOLT?

16.1. TESVOLT is onbeperkt aansprakelijk wegens opzet en grove nalatigheid.

16.2. Bij gevallen van eenvoudige nalatigheid, afgezien van lichamelijk letsel of schade aan de gezondheid, is TESVOLT alleen aansprakelijk als wezenlijke contractuele verplichtingen geschonden werden, d.w.z. schending van verplichtingen die voortvloeien uit de aard van de overeenkomst en waarvan de vervulling de uitvoering van het contract mogelijk maken en waarop de klant mag vertrouwen dat ze worden nagekomen (de zogenaamde kardinale verplichtingen). In dit geval blijft de aansprakelijkheid beperkt tot de schade die TESVOLT bij het afsluiten van de overeenkomst als mogelijke gevolgen van de schending van de overeenkomst vooruit heeft gezien of, rekening houdende met de omstandigheden die TESVOLT kende of had moeten kennen vooruit had moeten zien.

16.3. De aansprakelijkheid voor indirecte en onvoorziene schade, verlies van gebruik, winstderving, niet gerealiseerde besparingen en financiële verliezen wegens aanspraken van derden is in het geval van eenvoudige nalatigheid uitgesloten, afgezien van lichamelijk letsel of schade aan de gezondheid van een mens en de schending van wezenlijke contractuele verplichtingen (kardinale verplichtingen).

16.4. De bovenstaande beperkingen of uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden niet voor de wettelijk voorgeschreven aansprakelijkheid zonder schuld (bijv. krachtens de Wet Productaansprakelijkheid) of aansprakelijkheid uit hoofde van een garantie zonder schuld.

16.5. Voor zover de aansprakelijkheid uitgesloten of beperkt is volgens de punten 16.2 en 16.3, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van de personeelsleden, vertegenwoordigers, organen en andere medewerkers van TESVOLT.

16.6. TESVOLT is niet aansprakelijk voor schade die te wijten is aan een ongeoorloofd bedrijf, ondeskundige bediening of behandeling door de klant of derden, handelingen van derden of gebeurtenissen die te wijten zijn aan overmacht. Dit geldt met name ook voor schade die ontstaat door de koppeling met apparaten van derden die niet compatibel zijn en schade te wijten aan verouderde software op het TESVOLT energieopslagsysteem als de klant in weerwil van punt 5.5 de beschikbaar gestelde updates niet heeft geïnstalleerd.

16.7. TESVOLT is ook niet aansprakelijk voor schade als de klant of een derde op ondeskundige wijze ingrijpt in TESVOLT energieopslagsystemen of zijn verplichtingen of verplichting tot medewerking niet, te laat of op gebrekkige wijze is nagekomen en de ontstane schade hieraan te wijten is of als de oorzaak van de schade berust op de verantwoordelijkheid van de klant, zijn medewerkers of van derden.

17. Wanneer kunnen TESVOLT of klanten de overeenkomst herroepen?

17.1. Afgezien van het wettelijke herroepingsrecht, is TESVOLT gerechtigd tot herroeping als de klant een handeling waartoe hij verplicht is, niet vervult, in het bijzonder als hij niet zorgt voor de contractueel overeengekomen realisatie van de noodzakelijke voorwaarden voor overdracht, mogelijkerwijze ook voor installatie en/of ingebruikname van het TESVOLT energieopslagsysteem volgens punt 9 en in weerwil van aanmaning en daaraan ook geen gehoor geeft na een redelijke verlenging van de termijn waardoor TESVOLT niet in staat is de overeengekomen prestaties te leveren.

17.2. TESVOLT is gerechtigd tot herroeping als de levering en installatie van het TESVOLT energieopslagsysteem strijdig is met nationale of internationale voorschriften inzake uitvoercontrole, in het bijzonder embargo’s of andere sancties. TESVOLT is bovendien gerechtigd tot herroeping als de klant zijn verplichting volgens punt 7.3 niet nakomt.

17.3. Afgezien van het wettelijke herroepingsrecht, is de klant gerechtigd tot herroeping als een bindende termijn voor levering of installatie met ten minste drie maanden wordt overschreden om redenen waarvoor TESVOLT verantwoordelijk is.

17.4. De herroeping moet ten minste schriftelijk kenbaar worden gemaakt.

17.5. Het geldend maken van verdere aanspraken blijft bij herroeping onverlet.

18. Wat geldt in gevallen van overmacht?

18.1. Als de partijen door overmacht, bijv. door terrorisme, oorlog, arbeidsconflicten bij de eigen vestigingen, beschadiging van installaties, aanwijzingen van overheden of andere omstandigheden die zij niet kunnen voorkomen of die zij niet met een redelijke technische of economisch redelijke inspanning kunnen voorkomen, niet of slechts gedeeltelijk aan hun contractuele verplichtingen kunnen voldoen, zijn de partijen ontslagen van hun contractuele verplichtingen, voor zo lang deze omstandigheden en hun gevolgen voortduren. Als een partij op grond van overmacht niet aan haar contractuele verplichtingen kan voldoen, vervalt in dezelfde mate de overeenkomstige verplichting tot tegenprestatie van de andere partij.

18.2. De partijen zijn verplicht elkaar onverwijld in kennis te stellen van deze omstandigheden en de verwachte duur ervan. Dit geldt ook voor het wegvallen van deze omstandigheden.

18.3. De partijen zullen redelijke inspanningen ondernemen om de belemmerende omstandigheden zo snel mogelijk uit de weg te ruimen om zo snel mogelijk aan hun verplichtingen te kunnen voldoen.

19. Worden de bedrijfsgegevens van het TESVOLT energieopslagsysteem overgedragen?

19.1. Voor zover de klant daartoe technisch in staat is, moet de klant vanaf het tijdstip van de ingebruikname van het TESVOLT energieopslagsysteem een permanente internettoegang inrichten, deze tot het verstrijken van de garantieperiode in stand houden en voortdurend de bedrijfsparameters van het TESVOLT energieopslagsysteem naar TESVOLT sturen.

19.2. Als de klant niet uitdrukkelijk instemt met een ander gebruik van de gegevens, verplicht TESVOLT zich de overgedragen gegevens uitsluitend te gebruiken voor de herkenning van gebreken aan het TESVOLT energieopslagsysteem om deze te verhelpen.

20. Wat geldt in hebt geval van sancties?

20.1. Voor de uitvoering van de overeenkomst met de klant geldt het voorbehoud dat de uitvoering niet wordt belemmerd door nationale of internationale voorschriften inzake het buitenlandse handelsrecht en dat er ook geen sprake is van embargo’s en/of andere sancties.

20.2. Bij de doorlevering van het TESVOLT energieopslagsystemen aan derden in binnen- en buitenland moet de klant de toepasselijke sanctiebepalingen naleven, in het bijzonder de sancties die zijn aangenomen door de Raad van de Europese Unie.

20.3. In geval van schending van deze bepaling heeft TESVOLT niet alleen recht op schadevergoeding, maar heeft ook het recht de bestaande overeenkomst te herroepen.

20.4. TESVOLT wijst erop dat TESVOLT energieopslagsystemen, of de componenten van de systemen mogelijkerwijs ‘producten voor tweeërlei gebruik’ (dual-use-producten) kunnen zijn, die zowel voor civiele als voor militaire doeleinden kunnen worden gebruikt waarvoor sancties gelden.

21. Waar kan ik informatie over gegevensbescherming bij TESVOLT vinden?

21.1. De persoonsgegevens die TESVOLT verzamelt voor het opstellen van offertes, bestellingen, het uitvoeren van opdrachten en het bedrijven van TESVOLT energieopslagsystemen worden door TESVOLT automatisch opgeslagen en verwerkt. De gegevens worden uitsluitend verwerkt en gebruikt in het raamwerk van deze contractuele relatie (bijv. voor facturering en klantenservice) met inachtneming van de toepasselijke bepalingen voor de gegevensbescherming van de Algemene verordening gegevensbescherming van de EU (AVG). Verzameling, verwerking of gebruik van de gegevens voor andere doeleinden dan die genoemd bij punt 19.2 en punt 21.1 zin 1 vindt niet plaats, tenzij de klant daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

21.2. De bepalingen inzake gegevensbescherming zijn in detail beschikbaar op de website van TESVOLT bij https://www.tesvolt.com/de/datenschutz.html.

22. Mag TESVOLT een kredietcontrole uitvoeren?

22.1. De klant stemt ermee in dat TESVOLT zijn kredietwaardigheid onderzoekt (solvabiliteit of risico van wanbetaling). Hiertoe kan TESVOLT bij de volgende kredietinformatiebureaus informatie opvragen over kenmerken die van belang zijn voor kredietwaardigheid:

a. SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, D-65201 Wiesbaden

b. Verband der Vereine Creditreform e.V., Hellersbergstraße 12, D-41460 Neuss

c. Euler Hermes SA, Friedensallee 254, D-22763 Hamburg

22.2. Als de kredietwaardigheid van de klant na de totstandkoming van de overeenkomst afneemt, kan TESVOLT een wijziging van de betalingsvoorwaarden eisen. Als de klant niet instemt met deze wijziging, heeft TESVOLT het recht de overeenkomst te herroepen.

22.3. Als de klant informatie wil over de gegevens die de kredietinformatiebureaus over hem hebben opgeslagen, kan hij deze rechtstreeks opvragen bij de ondernemingen vermeld in 22.1.

23. Welk recht is van toepassing en welke is de bevoegde rechtbank?

23.1. Uitsluitend het Duitse recht is van toepassing, met uitsluiting van het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken.

23.2. De exclusieve plaats van jurisdictie voor alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met contractuele relaties tussen de klant en TESVOLT is de statutaire vestiging van TESVOLT. TESVOLT heeft echter het recht een zaak aan te spannen tegen de klant op de plaats waar deze statutair is gevestigd.

23.3. De nietigheid van afzonderlijke bepalingen laat de werkzaamheid van de overige bepalingen onverlet.